top of page
Ypsilon Dance Art - 047.jpg

AFSPRAKEN & PRIVACY

afspraken & reglement

Inschrijven | Proeflessen | Betaling

 

Aanmelden voor een gratis proefles is mogelijk voor dansers die het afgelopen dansjaar geen lid waren van YPSILON Dance Art. Deze dansers kunnen per dansles één gratis proefles volgen. Na deelname aan de proefles, dient er opnieuw ingeschreven te worden via onze website indien je een plekje wilt reserveren, hiervoor voorzien wij 7 dagen.

Inschrijven gebeurt via onze website: www.ypsilon-dance-art.be. Je ontvangt steeds een bevestigingsmail (controleer ook zeker je spam). Schrijf enkel in voor de danslessen waarvan je zeker weet dat je ze gaat volgen.

Huidige leden krijgen als eerste de kans om in te schrijven. Na een periode van 3 weken krijgen ook nieuwe leden de kans om in te schrijven.

Inschrijven doe je bij ons voor een volledig dansjaar. Binnen 7 dagen na de inschrijving ontvangt u van ons een e-mail met de factuur. Jouw plekje blijft 14 dagen na de verzending van de factuur gereserveerd, binnen de termijn van 14 dagen dient de factuur betaald te worden. Indien we geen betaling hebben ontvangen wordt je inschrijving geannuleerd. 

Wilt u gebruik maken van een uitzonderlijke betalingsregeling, neem dan contact op met ypsilon.dance.art@gmail.com

Terugbetaling van het lesgeld is niet mogelijk. Neem bij uitzonderlijke (medische) redenen contact op met ypsilon.dance.art@gmail.com

Lessenrooster | dansjaar | dansaanbod

We behouden het recht om het lessenrooster aan te passen bij uitzonderlijk omstandigheden.

Indien er te weinig inschrijvingen zijn, behouden we het recht een dansles te annuleren. Het lesgeld wordt dan intergraal terugbetaald. Wenst u in te schrijven voor een andere les, kan dit steeds via onze website: www.ypsilon-dance-art.be

Om de kwaliteit van onze danslessen te behouden, limiteren wij het aantal dansers per dansles. Volzet = Volzet. We bekijken steeds de opties om een extra dansles te voorzien wanneer we merken dat er vraag voor is.

Het dansjaar bevat gemiddeld 33 lesweken. Er worden ook 1 á 2 maal per dansjaar een extra dansles voorzien. Dit is inbegrepen in het lesgeld.

Bij ziekte/afwezigheid van de dansdocente proberen wij steeds vervanging te voorzien. Wordt de dansles toch geannuleerd, dan voorzien wij steeds een inhaalles op een ander moment of tijdens een schoolvakantie.

Wanneer onze wekelijkse danslessen niet kunnen/mogen doorgaan omwille van overmacht. Bekijken we steeds de opties om de gemiste lessen in te halen dmv online lessen, zomer lessen, buiten lessen of lessen op een andere locatie. Is dit niet mogelijk dan gaan we over tot een (gedeeltelijke) terugbetaling van het lesgeld.

Tijdens schoolvakantie gaan er geen danslessen door. Bij uitzondering van de krokusvakantie en de paasvakantie, in deze vakanties is het mogelijk dat er een extra dansles voorzien wordt in de aanloop van onze dansvoorstelling.

danslessen 

De indelingen van de dansgroepen wordt in eerste instantie gedaan op basis van het geboortejaar van de danser. Enkel in overleg met Yentl Vandeurzen is het mogelijk om in te schrijven voor een dansles die niet aansluit op jouw geboortejaar.

Dans is een groepsgebeuren, we verwachten dan ook je wekelijkse aanwezigheid. Kan je er toch een keertje niet bij zijn, laat dit dan steeds tijdig weten aan de docente. Bij regelmatige afmeldingen of afwezigheden is het mogelijk, dat je niet mag/kan deelnemen aan de jaarlijkse dansvoorstelling. In dat geval nemen we steeds contact op. 

Draag steeds sportieve kledij tijdens de danslessen. Doe je haar steeds vast in staart, dot of vlecht.

In onze dansschool maken we geen gebruik van een uniform. Enkel onze wedstrijdteams moeten verplicht een zoodie aanschaffen voor activiteiten met onze danscompagnie. Alle dansers kunnen onze compagnie kledij kopen via: https://www.noola.be/shop/category/dansscholen-academies-ypsilon-dance-art-493

De jaarlijkse dansvoorstelling

 

Elk jaar schitteren al onze dansers op het podium van de zeepziederij. Wij gaan ervan uit dat alle YPSILON Artists deelnemen aan deze voorstelling. Kan je er toch niet bij zijn, gelieve dit zo snel mogelijk te laten weten!

We dansen op de show op onze blote voeten of er kunnen teenstrings/teentjes aangekocht worden. Dit is niet verplicht (enkel voor wedstrijdteams).

De kledij van de show wordt aangekocht door de vereniging. Dit is inbegrepen in het jaarlijkse lesgeld. 

aansprakelijkheid

YPSILON Dance Art is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen tijdens activiteiten van de compagnie.
Via danspunt vzw zijn al onze dansers verzekerd, na betaling van het lidgeld,  voor lichamelijk letsel dat zich voordoet tijdens de danslessen. 

PRIVACY

algemeen

YPSILON Dance Art hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dans Maar vzw  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

dit betekent dat wij

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;

 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen

Als YPSILON Dance Art zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

YPSILON Dance Art, Pater Lambertusstraat 18 1/3, 3960 Bree of via Ypsilon.dance.art@gmail.com

verwerking van persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden door YPSILON Dance Art verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van YPSILON Dance Art (uitvoering overeenkomst)

 • aansluiten van leden bij Danspunt vzw

 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)

 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

 • Het versturen van mails met info

WELKE GEGEVENS VERWERKEN WE?

Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen  :

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, nationaliteit, medische gegevens

 • Het anoniem verzamelen van hoe de bezoeker zijn weg vindt op onze website via Hotjar

WIE VERWERKT DE GEGEVENS?

De gegevens worden verwerkt door bestuursleden en de docenten van de vereniging.

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

MINDERJARIGEN

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18  jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN

YPSILON Dance Art bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. YPSILON Dance Art verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 24 maanden.

BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens Dans Maar vzw van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.

Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be)

WIJZIGING PRIVACYVERKLARING

YPSILON Dance Art kan de privacyverklaring steeds wijzigen.  De laatste wijziging gebeurde op 23/04/2023.

bottom of page